Økt risiko for overvekt blant barn i små kommuner

torsdag 03. oktober 2013 14:45

Resultatene fra en studie som nylig ble publisert i BMC Public Health viser at andelen barn med overvekt og fedme er større i små kommuner enn i store kommuner. Risikoen for overvekt og fedme er 1,5 til 2 ganger større blant åtteåringer i små kommuner enn blant de som bor i større kommuner. I denne sammenheng har små kommuner under 10 000 innbyggere, mens store kommuner har over 50 000 innbyggere.

Studien baserer seg på et landsrepresentativt utvalg 8-åringer fra Barnevekstundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet der 3200 barn har blitt veid og målt på 125 skoler. Utdanningsnivå er hentet fra offentlige databaser. Resultatene som Biehl og medarbeidere publiserte er basert på tall fra barna som deltok i 2010. Her fant man at 15 % av barna hadde overvekt og 4 % hadde fedme. Studien gir kunnskap om hvordan overvekt og fedme fordeler seg blant barn i Norge, etter geografi og mødrenes utdanningsnivå. Den viser videre, at når man sammenliknet små og store kommuner og bare så på gruppen barn av mødre med lav utdanning, fant man at i små kommuner hadde disse barna høyere BMI og livviddemål enn de som bodde i større kommuner. De fant ikke tilsvarende kommuneforskjeller blant barna som hadde mødre med videregående skole eller høyere utdanning.

Dette er en tverrsnitts studie som ikke kan gi svar på årsaksforhold, men i en artikkel i Dagens Medisin sier Anna Biehl at både mulighet til fysisk aktivitet og sosiale forskjeller kan tenkes å ha betydning. Biehl, er stipendiat ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og Folkehelseinstituttet.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt