Overvektige barn - et bygdeproblem?

fredag 18. mai 2012 09:27

En ny, norsk studie viser høyere forekomst av overvektige barn i lite sentrale kommuner (21%) sammenliknet med barn i sentrale kommuner (14%).

I artikkelen Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted? publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 9/12 har Nora Heyerdahl og medarbeidere analysert data fra Folkehelseinstituttets studie «Barns vekst i Norge» og undersøkt om overvekt hos norske tredjeklassinger har sammenheng med om disse bor i urbane eller rurale områder. I en tverrsnittstudie ble vekt, høyde og livvidde målt hos 3 473 åtte åringer. Ved bruk av justerte regresjonsanalyser fant man at barn i sentrale kommuner hadde 34 % mindre odds for overvekt sammenliknet med barn i lite sentrale kommuner. Barn i kommuner med høy bosettingstetthet hadde i gjennomsnittlig 0,66 cm lavere livvidde enn barn i kommuner med lav bosettingstetthet. Sammenhengen mellom urbanitet og overvekt kunne delvis forklares med forskjeller i utdanning og inntekt hos foreldrene.

Studien ble også kommentert på lederplass av formannen i Norsk forening for fedmeforskning Jøran Hjelmesæth. Han skriver blant annet at ”Mye tyder på at vektøkningen hos barn er en naturlig konsekvens av et fedmedisponerende samfunn”, og at ” forebyggende tiltak mot overvekt hos barn på samfunnsnivå kan være meget kostnadseffektive”.

 

 

 

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt