Styret


styret_joran

Gunnar Mellgren

Leder i Norsk Forening for Fedmeforskning

Gunnar Mellgren er spesialist i indremedisin, endokrinologi og medisinsk biokjemi. Han er klinikkdirektør for Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han leder en forskningsgruppe som arbeider med translasjonell fedmeforskning. Gruppen har fokus på fettvevsdysfunksjon og biomarkører ved fedme og type 2 diabetes. Mellgren har også ledet Helse Vest sin forskningsstrategiske satsning innen Fedme og ernæring.


styret_dagDag Hofsø

Kasserer / Styremedlem

Dag Hofsø er lege i spesialisering endokrinologi ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus og forsker ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Han er en del av forskningsgruppen ved SSO og forskningen er i hovedsak fokusert på metabolske følgesykdommer og behandling av sykelig overvekt. Doktorgraden tok han i 2011 på type 2-diabetes ved sykelig overvekt. Fra 2012 har han sammen med medarbeidere ved SSO ledet en randomisert kontrollert kirurgisk overvektsstudie. Han er hovedveileder for en PhD-stipendiat.


styret_jensJens Kristoffer Hertel

Sekretær / Styremedlem

Jens Kristoffer Hertel, PhD, er genetisk epidemiolog og seniorforsker ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Han tok sin doktorgrad på genetiske risikovarianter for type 2 diabetes og overvekt i 2012. Hertel er ansvarlig for kvalitets- og forskningsregistrene ved SSO, samt forskningsbiobank. Han er med å lede mye av forskningsaktiviteten i SSO som i hovedsak fokuserer på sykelig fedme, følgesykdommer og alternative behandlingsmetoder inkludert fedmekirurgi. Videre sitter han som leder av styringsgruppen for Nasjonalt barnefedmeregister. Hertel veileder også flere doktorgradskandidater.


styret_jornJørn V. Sagen

Styremedlem

Jørn V. Sagen er spesialist i medisinsk biokjemi. Han er avdelingssjef ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus og førsteamanuensis dr. med. ved Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen. Forskningen hans er spesielt rettet mot molekylære årsaker til fedme og diabetes. I tillegg har han bakgrunn i monogene årsaker til diabetes.


styret_peturPétur Benedikt Júlíusson

Styremedlem

Pétur Benedikt Júlíusson er spesialist i barneendokrinologi, overlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og ansvarlig for behandling av barn og unge ved Poliklinikk for overvekt. I tillegg er han postdoktor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Han leder Vekststudien i Bergen (www.vekststudien.no), en forskningsgruppe som har fokus på vekst- og vektutvikling til norske barn og er engasjert i flere andre vekst- og vektrelaterte prosjekter. Júlíusson leder også kognitiv atferdsbehandlingstudie ved Poliklinikk for overvekt.


styret_peturIngerid Arbo

Styremedlem

Ingerid Arbo (PhD) er forsker ved regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe), St. Olavs hospital og institutt for kreftforskning og molekylær medisin, det medisinske fakultet, NTNU og forskningskoordinator ved forskningsavdelingen St. Olavs hospital. Hun forsker på fysisk aktivitet og bruk av aktivitetsmonitorer relatert til frafall fra yrkesfag i videregående skole. Hun er bioingeniør, cand. scient i cellebiologi og har i sin doktorgrad undersøkt effekter av endringer i makronæringsstoffsammensetning i kosten hos friske lett overvektige mennesker.


styret_peturJohn Roger Andersen

Styremedlem

John Roger Andersen (PhD) er leder for Helse Førde sin tematiske forskningssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt. Han er også førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag i Førde. Forskningen hans er rettet mot pasientrapporterte utfall hos pasienter som får behandling for fedme.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt