Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Nyhetsbrev ECO 2013

Nyhetsbrev ECO 2013

mandag 22. oktober 2012

I månedliger nyhetsbrev vil den europeiske fedmeforskningsorganisasjonen EASO informere om den 20. europeiske fedmekongressen (ECO 2013) som blir arrangert i Liverpool fra 12. til 15. mai 2013.

I nyhetsbrevene vil det bli informasjon om programmet, tidsfrister og hva som skjer i vertskapsbyen. I første nyhetsbrev står det blant annet om abstract fristen som er 9. desember 2012. I andre nyhetsbrev er høydepunkter fra det vitenskapelige programmet beskrevet. Her vil det bli lagt vekt på å bringe grunnforskning, klinisk forskning, endringsfokusert forskning og ernæringsforskning sammen. 

Medlemmer av Nfff har automatisk medlemskap i EASO og får rabatt på kongressavgiften. Medlemmer av Nfff oppfordres til å registrere seg på nettsiden til EASO www.easo.org. Her vil de motta de månedlige nyhetsbrevene og kunne delta i diskusjonsforum.  


Tiltak for å redusere overvekt og fedme mot 2025

tirsdag 02. oktober 2012

Helsedirektoratet har opprettet en ekspertgruppe som skal komme med tiltak for å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. Formann i Norsk forening for fedmeforskning Jøran Hjelmesæth er medlem av den nasjonale ekspertgruppen. Her vil overvekt og fedme bli berørt som en viktig del av problemstillingen, sier Hjelmesæth.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) fastsatte i vår en global målsetting om å redusere for tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske lungesykdommer med 25 prosent innen 2025. Ekspertgruppen har fått som hovedoppgave å komme med forslag til hvordan dette kan følges opp i Norge. Gruppen som er ledet av professor Grethe Tell skal levere sin rapport allerede i oktober/november. Se for øvrig omtale av saken i Dagens medisin, Universitet i Bergen og Universitetet i Tromsø.


Overvektige barn - et bygdeproblem?

fredag 18. mai 2012

En ny, norsk studie viser høyere forekomst av overvektige barn i lite sentrale kommuner (21%) sammenliknet med barn i sentrale kommuner (14%).

I artikkelen Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted? publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 9/12 har Nora Heyerdahl og medarbeidere analysert data fra Folkehelseinstituttets studie «Barns vekst i Norge» og undersøkt om overvekt hos norske tredjeklassinger har sammenheng med om disse bor i urbane eller rurale områder. I en tverrsnittstudie ble vekt, høyde og livvidde målt hos 3 473 åtte åringer. Ved bruk av justerte regresjonsanalyser fant man at barn i sentrale kommuner hadde 34 % mindre odds for overvekt sammenliknet med barn i lite sentrale kommuner. Barn i kommuner med høy bosettingstetthet hadde i gjennomsnittlig 0,66 cm lavere livvidde enn barn i kommuner med lav bosettingstetthet. Sammenhengen mellom urbanitet og overvekt kunne delvis forklares med forskjeller i utdanning og inntekt hos foreldrene.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt