Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week 2014”

Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week 2014”

fredag 02. mai 2014

”2nd Obesity Week” arrangeres i Boston, MA, US fra 2 - 7. november 2014.

I 2014 vil den amerikanske organisasjonen for fedmeforskning (The Obesity Society) og den amerikanske organiasjonen for metabolsk og bariatrisk kirurgi (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) igjen arrangere sine årlige møter sammen, slik de gjorde i 2013. Fordelen ved å slå sammen møtene slik er at deltagerne får det beste fra begge de internasjonale organisasjonene når det gjelder forskning, utdanning og klinikk. Foredragsholderne vil være ledende internasjonale eksperter innen sitt fagfelt. Et slikt samlet arrangement vil også skape muligheter for å utvikle samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene. Norsk forening for fedmeforskning er støtteorganisasjon til ”Obesity Week 2014”.


Fettceller som veks dårleg fremjar type 2 diabetes: Nye genetiske mekanismar

fredag 02. mai 2014

 

Fedme er nært knytta til type 2 diabetes, men dette kan ha meir med korleis fettcellene fungerer å gjere enn kor høg BMI ein har. Genetiske forskjellar mellom folk kan auke risikoen for forstyrringar i stoffskiftet og type 2 diabetes uavhengig av BMI.

 

Ein banebrytande metode gjer det mogleg å finne ut korleis forskjellar i arvemateriale påverkar biologiske prosessar i cellene våre, slik at vi kan forklare nøyaktig kvifor nokon har auka risiko for sjukdom eller tilstandar som overvekt/fedme. Dr. og ernæringsfysiolog Simon Dankel og prof. med. Gunnar Mellgren ved Universitetet i Bergen har hatt viktige bidrag til studien, som nylig vart publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Cell (lenke til artikkelen, https://www.cell.com/abstract/S0092-8674(13)01535-3). Genetiske mekanismar ved type 2 diabetes vart studert, der ein analyserte alle gen-område som til no er blitt assosiert med type 2 diabetes uavhengig av BMI i såkalla genome-wide association studies (GWAS).


Vektreduksjon handler ikke om viljestyrke

torsdag 14. november 2013

Basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer har American Heart Association, American College of Cardiology and the Obesity Society utviklet praktiske retningslinjer for behandling av fedme.

Vekt reduksjon handler ikke om viljestyrke, men adferd i forhold til mat og fysisk aktivitet, sier Donna Ryan, MD, professor emeritus og medlem av arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene. Disse gir anbefalinger for hvordan helsearbeidere kan hjelpe pasienter med fedme og økt risiko for fedmerelaterte tilleggssykdommer ned i vekt. Blant annet anbefales det å:

  • Måle kroppsmasseindeks og midjemål  årlig for å følge vektuvikling og sette i gang tiltak.
  • Individualisere kostråd for vektreduksjon ut i fra helserisiko.
  • Fokusere på 5%-10% vektreduksjon i løpet av de første 6 månedene og at vektreduksjon ned i 3% gir helsegevinst.
  • Informere pasienter med sykelig overvekt (KMI≥40 eller KMI≥35 med minst en fedmerelatert tilleggssykdom f.eks. diabetes, høyt blodtrykk og søvnapné) at kirurgisk fedmebehandling kan gi helsegevinst.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt